Wnioski o refundację podatku VAT tylko do końca września

Przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, komu przysługuje i co zrobić, aby dostać refundację
grafika: informacja Urzędu Miejskiego w Głogowie

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Kto może się ubiegać o refundację

Refundacja przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest ogrzewanie gazowe – urządzenie grzewcze musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Warunkiem niezbędnym jest także spełnienie kryterium dochodowego tj. dla gospodarstwa jednoosobowego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć kwoty 2100 zł, a dla osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pod uwagę brany jest dochód osiągnięty w:

– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,

– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 30 czerwca danego roku. 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa należy dołączyć:

– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

– dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundacje składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy, w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu może złożyć wniosek:

– osobiście w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Sikorskiego 4 (Sala Obsługi Klienta II piętro pok. 29, poniedziałek-piątek godz. od 7.00 do 15.00);

elektronicznieE-PUAP /mops_glogow_sekretariat/skrytkaESP lub poprzez aplikację mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Uwaga!

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej na stronie https://mops.glogow.pl lub w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania.

Składane wnioski (elektroniczne pliki) powinny być podpisane elektronicznie: uwierzytelnione za pomocą ważnego profilu zaufanego lub opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Tylko taka forma podpisu upoważnia do rozpatrzenia wniosku. Nie jest wystarczające, aby podpisywać wiadomość nadsyłaną przez system E-Puap, ponieważ załączony wniosek nie będzie nosił znamion ważności względem regulacji opisanych w ustawie do tzw. refundacji podatku VAT. Zwracamy się z prośbą, aby upewnić się, iż plik wniosku (plik elektroniczny w formacie PDF, DOC lub inny ogólnodostępny format dokumentu) był podpisany jedną z wyżej wymienionych metod.

  1. W przypadku korzystania z profilu zaufanego do podpisania wniosku, należy skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/ oraz postępować ze wskazówkami na stronie.
  2. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego plik wniosku powinien być podpisany przy zachowaniu formatu XADES lub PADES.

Wnioski składa się nie później niż do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, lub po dniu 30 września 2024r. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioskodawca sam decyduje o częstotliwości składania wniosków o wypłatę refundacji podatku VAT. Wniosek może być składany zaraz po otrzymaniu i opłaceniu faktury, jak również jednorazowo za kilka faktur. Ważne jest dochowanie ww. terminów.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawca otrzyma informację o jego przyznaniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
Osoby, które nie podały adresu e-mail mają możliwość osobistego odebrania informacji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 4 (I piętro, sala 29).

Refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli:

– paliwa gazowe służą ci jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej;

– twój średni miesięczny dochód przekracza 2100zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, lub średni miesięczny dochód na osobę przekracza 1500zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloowocowego;

– nie jesteś stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe;

– nie zgłosiłeś kotła zasilanego paliwami gazowym do CEEB;

– korzystasz z miejskiej sieci ciepłowniczej;

– korzystasz z kotła zasilanego LPG