Polityka prywatności

Nie identyfikujemy osób korzystających z naszej witryny internetowej. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
 • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.
 • Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
  • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Wykorzystywanie danych

 • Dane zbierane w ramach naszego Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu.
 • Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
 • W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Serwis jednak zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisu w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku zostaniesz poinformowany o: administratorze Twoich danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługujących Ci prawach. 

Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.
 2. Kontakt do Prezydenta Miasta Głogowa:
 1. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych:
  1. e-mail: iod@glogow.um.gov.pl;
  2. telefon: +48 7672471;
  3. adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
 3. Dane osobowe zbierane są w celu:
  1. świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści opublikowanych na stronie;
  2. obsługi wniosku przesłanego drogą elektroniczną;
  3. doskonalenia stosowanych funkcjonalności serwisu poprzez zbieranie danych statystycznych, w szczególności danych aktywności na stronie;
  4. dzielenia się treścią poprzez serwisy społecznościowe;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa poprzez rejestrację zdarzeń w plikach dziennika serwera.
 4. Kategorie danych osobowych:
  1. dane osobowe przekazywane we wniosku (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe – telefon, e-mail, adres);
  2. wszelkie inne dane przekazywane w związku ze świadczeniem usługi, w tym dane osobowe przetwarzane w dzienniku zdarzeń (takie jak adres IP).
  3. Wizerunki osób na publikowanych zdjęciach lub materiałach filmowych. 
 5. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzulach umownych. Standardowe klauzule umowne określają odpowiednie zabezpieczenia, w tym egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, oraz skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przekazywanie danych osobowych przez administratora do podmiotów przetwarzających oraz dalej podmioty przetwarzające do podmiotów przetwarzających, odbywa się zgodnie z art. 28 ust. 7 RODO.
  1. Serwis dglnews.pl został umieszczony na serwerach firmy SiteGround, która posiada swoje centra danych zlokalizowanych w EOG i Wielkiej Brytanii oraz poza nimi. Informacje o lokalizacjach Data Center dostępne są na stronie: https://www.siteground.com/datacenters. SiteGround zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji. Informacja o zabezpieczeniach dostępna jest na stronie internetowej firmy SiteGround.
  2. Materiał filmowe został umieszczony na serwerach firmy Vimeo.com Inc z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Informacja o zabezpieczeniach dostępna jest na stronie internetowej firmy Vimeo.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. do czasu cofnięcia zgody w przypadku publikacji wizerunku na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. niezbędny do załatwienia wniosku, a po tym okresie archiwizowane zgodnie z ustawą dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, okres ten zależny jest od rodzaju prowadzonej sprawy, a okres przechowywania danych wskazany jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  3. dzienniki zdarzeń 2 lata zgodnie z §21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  4. dane zebrane w plikach cookie trwale zostają na urządzeniu użytkownika serwisu do czasu ich „ręcznego” usunięcia.
 7. Do danych osobowych mogą mieć dostęp:
  1. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie;
  2. podmioty, które świadczą usługi informatyczne pozwalające na prawidłowe działanie serwisu (Zygiel.com z siedzibą w Głogowie, SiteGround Spain S.L. z siedzibą w Hiszpanii wraz z podwykonawcami -lista podwykonawców dostępna na życzenie, Vimeo.com wraz z podwykonawcami – lista podwykonawców dostępna na stronie internetowej firmy Vimeo.
 8. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
  2. usunięcia danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 9. W celu skorzystania ze swojego prawa należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, telefonicznie lub pisemnie.
 10. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub zostały przekazane nam przez podmioty współpracujące, między innymi: spółki miejskie, zakłady budżetowe, instytucje oświatowe, stowarzyszenia i mieszkańcy Głogowa.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem zależnym od kontekstu przetwarzania i może być dobrowolne lub wymagane przez przepisy prawa, lub w celu zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych może w niektórych przypadkach skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 12. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Podstawy prawne:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (archiwizacja dokumentacji, archiwizacja dzienników zdarzeń);
  3. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (wypełnienia zadań nałożonych na gminy);
  4. art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  5. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  7. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  8. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Tekst mający znaczenie dla EOG).