Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

W porządku obrad absolutorium dla prezydenta Głogowa – oglądaj na żywo
GRAFIKA SESJA RM W GŁOGOWIE

4 czerwca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Sesja rozpocznie się o godz. 15:30.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok:

 • przedstawienie raportu;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Prezydentowi  Miasta  Głogowa.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok:

 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok.

Absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa:

 • wniosek    Komisji   Rewizyjnej   Rady   Miejskiej   o   udzielenie   absolutorium Prezydentowi  Miasta  Głogowa   wraz  z  opinią  o  wykonaniu  budżetu  Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok;
 • opinia   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej   o   przedłożonym   przez    Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  z  tytułu wykonania budżetu za 2023 rok;
 • dyskusja  na  temat  wykonania  budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023  rok;
 • podjęcie    uchwały    w   sprawie   udzielenia  Prezydentowi   Miasta   Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jerzmanowa;
 • zmieniająca uchwałę Nr LXXX/718/24 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów;
 • przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Głogowa;
 • powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

Protokół z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo – kliknij tutaj.

LINK DO TRANSMISJI – KLIKNIJ TUTAJ

albo tutaj:
https://www.youtube.com@salarajcowgogow2261