Trwa nabór do MRDPP

Sprawdź, co należy do zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Stare Miasto w Głogowie widok z lotu ptaka Studio Siwek

6 listopada zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa został ogłoszony nabór kandydatów na członków do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie na lata 2023-2026.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  w Głogowie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym  w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i realizuje zadania określone ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład rady wchodzą przedstawiciele prze Rady Miejskiej, prezydenta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Do zadań Rady Pożytku należą m.in.:

– opiniowanie projektów strategii rozwoju oraz programów społecznych,

– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań   

   publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych

– opiniowanie Programów Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi,

– opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy.

Termin zgłaszania kandydatów mija 20 listopada.

Link do Zarządzenia: https://glogow.bip.info.pl/dokument.php?iddok=10710&idmp=8&r=r