Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz porządek obrad
Sala Rajców widok na mównicę i herb Głogowa

30 marca o godz. 15:30 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja na temat gospodarki mieszkaniowej w Głogowie – stan aktualny, potrzeby i plany.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmieniająca uchwałę Nr L/403/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2022 r.;
 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Miejskiej Głogów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Miasto Głogów obywatelom Ukrainy;
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
 • przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2023 rok;
 • ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Głogów;
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok;
 • udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w Głogowie przy ulicy Krochmalnej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w Głogowie, w obrębach I – „Nadodrze” i XV – „Biechów” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV „Biechów” i częściowo w obrębie XVI „Żukowice”;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Kopernika” w Głogowie;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie;
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Piastów Śląskich, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie, w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego;
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • rozpatrzenia petycji;
 • rozpatrzenia wniosku;
 • obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/105/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Głogowa.

4. Protokół z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie TRANSMITOWANA – LINK DO TRANSMISJI TUTAJ