1 mln 717 złotych z UE na jedno z zadań związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na os. Piastów Śląskich

Środki na przygotowanie terenu pod nowe osiedle
Piastów Śląskich

Na osiedlu Piastów Śląskich trwa budowa bloku komunalno-socjalnego ze 104 mieszkaniami. W budynku będzie 30 lokali socjalnych oraz 74 lokale komunalne. Przypomnijmy, że na budowę tego budynku miasto otrzymało dotację ok. 7 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na obszarze pomiędzy ul. Bolesława Wysokiego, Księżnej Mechtyldy a ul. Książąt Żagańskich przygotowywane są tereny pod powstanie nowego osiedla – Piastów IV. Część działek zostanie przeznaczona na domy szeregowe (w liczbie ok. 20), wokół których powstaną tereny zielone – parki i place zabaw dla najmłodszych. Zagospodarowany zostanie również teren pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą (ok. 50 domów).

Teren należy przygotować także pod kątem zagospodarowania wód deszczowych i na ten cel Gmina Miejska Głogów pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Priorytet 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5. Bezpieczeństwo.

Projekt nosi nazwę „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”.

Planowana wartość projektu: 2 121 078,02 zł

Planowana wartość dofinansowania: 1 717 432,50 zł

Planowany udział własny Gminy: 403 645,52 zł

Gmina Miejska Głogów w ramach przedmiotowego projektu planuje wykonanie dwóch zadań :

1) budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Piastów Śląskich w ramach pozwolenia na budowę  Książąt Oleśnickich i Książąt Żagańskich i innych ulic,

2) powiększenie  retencji na trasie rowu melioracji szczegółowych przy ul. Północnej.

Zadanie 1 obejmować będzie połączenie kanalizacji  deszczowej z osiedla Piastów z istniejącą już siecią kanalizacji deszczowej na osiedlu Nosocice wybudowaną także w ramach projektu dofinansowanego z UE. Planowane działania podczas budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 655,28m obejmują m.in. przyłącza i kolektory kanalizacji deszczowej, studzienki deszczowe betonowe, przykanaliki z rur PCV-U czy sieć rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Planowane jest wykonanie niezbędnych prac ziemnych i montażowych. Przewidywany czas realizacji zadania to IV kwartał 2021 roku.

Zadanie 2 obejmować będzie poszerzenie rowu na działce przy ul. Północnej, które  umożliwi czasowe przetrzymanie wód powodziowych i ich odprowadzenie w dłuższym czasie bez szkód dla użytkowników działek sąsiadujących z rowem na odcinku poniżej kanalizacji poszerzenia. W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie umocnienia dna i skarp poszerzenia, wykonanie doprowadzenia do poszerzenia,  zabudowę w świetle rowu odpływu oraz formowanie terenu przyległego do poszerzenia  i inne prace ziemne. Przewidywany czas realizacji tego zadania przypada na IV kwartał 2021 roku.

Zdjęcia: mapy google