Zobacz, jak działają kluby i świetlice środowiskowe w Głogowie

W naszym mieście działają cztery świetlice i dwa kluby
zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej w MCWR w Głogowie

Od miesiąca głogowskie Świetlice i Kluby Środowiskowe działają pełną parą! Wciąż można się jeszcze do nich zapisać.

Chodzimy na basen, robimy zajęcia plastyczne, poznajemy się! Nasze Świetlice i Kluby znajdują się w różnych częściach miasta, tak aby Wasze dzieci mogły spędzać z nami wspólnie czas. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisów, w każdej placówce wypełnicie Państwo kartę uczestnictwa dziecka.

informuje Arleta Zawadzka, dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny.
  • Klub Środowiskowy ul. Akacjowa 10
  • Klub Środowiskowy ul. Folwarczna 7
  • Świetlica Środowiskowa ul Obozowa 3
  • Świetlica Środowiskowa ul. Niedziałkowskiego 10
  • Świetlica Środowiskowa ul. Gwiaździsta 2
  • Świetlica Środowiskowa ul. Bolesława Krzywoustego Pawilony 38-40

Celem działalności świetlic środowiskowych jest wspieranie rodziny, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Zajęcia są bezpłatne a każdy uczęszczający na zajęcia ma prawo, by w swobodny sposób wyrażać swoje myśli i poglądy. Na zajęciach w świetlicy środowiskowej każdy zobowiązany jest do okazywania sobie wzajemnego szacunku.

Świetlice Środowiskowe prowadzą zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwalają na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży.

Podstawowe formy pracy świetlicy:

-edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce;

-zajęcia obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań;

-organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym np. kino, basen, spacery tematyczne;

-wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, techniczne, kulinarne, teatralne, taneczne, itp.;

-zwiększające kulturę osobistą;

-rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe itp.;

-współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Działalność Klubów Środowiskowych, które funkcjonują w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny to oferta skierowana do mieszkańców Głogowa. Cykliczne spotkania odbywają się w siedzibach Klubów przy ul. Akacjowej 10 i przy ul. Folwarcznej 7. Działalność edukacyjno- wychowawczą łączymy z propozycjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. Spotkania mają charakter tematycznych prelekcji, wieczorów autorskich, zajęć artystycznych i rękodzielniczych. Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi. Ważnym elementem klubowych spotkań jest ich otwarta formuła, konsultowanie tematów i propozycji spotkań z uczestnikami.

Do zadań Klubów  Środowiskowych należy:

-wspieranie wszechstronnego rozwoju uczestników klubu –dzieci, młodzieży i dorosłych;

-rozwijanie u uczestników wartości chroniących przed destrukcyjnymi zachowaniami, m.in. od uzależnień, w szczególności od alkoholowych i narkotykowych;

-organizowanie spotkań okolicznościowych oraz o charakterze edukacyjno–profilaktycznym, warsztatów zajęciowych i treningów umiejętności społecznych;

-pomoc w sytuacjach kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną uczestnika;

-praca z uczestnikami klubu w kontakcie indywidualnym.

Źródło: Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie