Drugie mieszkanie chronione w Głogowie

Miasto realizuje zadanie w ramach programu „Za życiem”.
Widok z lotu ptaka na panoramę Głogowa

Gmina Miejska Głogów informuje, że realizuje zadanie w zakresie tworzenia mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Na zadanie to Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na tworzenie mieszkań chronionych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej  oraz działaniem 4.4 Programu – tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w celu udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 53 ustawy o pomocy społecznej dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Na mieszkanie chronione miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów.

Całkowita wartość zadania – 55 553,87 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa – 44 443,10 zł

W ramach przyznanej kwoty miasto wykonało remont mieszkania oraz zakupiło niezbędne wyposażenie. Mieszkanie znajdujące się przy ul. Merkurego, zostało wydzielone z zasobu miasta jako mieszkanie chronione.

To już drugie mieszkanie chronione wydzielone z zasobu miasta. Pierwsze znajduje się przy ul. Folwarcznej.

Zdjęcie: Studio Siwek