Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje!

Informacja MRiRW dotycząca pojenia zwierząt hodowlanych
krowa brązowa

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca pojenia zwierząt hodowlanych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 poprzez:
1) wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji
szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub
pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą
bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł,
które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.


Nadesłane przez MRiRW. Zdjęcie: pixabay