Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. obwodnicy Głogowa

Konsultacje społeczne – każdy może zgłaszać uwagi i wnioski.
grafika informujemy DGL news

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publicznej informacji co następuje:

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przystępuje do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4”;

TREŚĆ OBWIESZCZENIA TUTAJ

„Każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko) zamieszczoną na serwerze FTP (dostęp do dokumentacji zgodnie z Instrukcją zamieszczoną pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/rok-2022 przy obwieszczeniu) oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50–333 Wrocław;

Od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. (włącznie) każdy może zgłaszać uwagi
i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu.
Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt sprawy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres
sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


Nadesłane przez: RDOŚ we Wrocławiu