Sesja Rady Miejskiej

Raport o stanie miasta i absolutorium dla prezydenta Głogowa
Glogow-z-lotu-ptaka-StudioSiwek05-21.05-11

22 czerwca o godzinie 15.30 w sali rajców w  Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2020 – 2023 za okres 2020 – 2021.
 4. Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok:
  przedstawienie raportu, debata nad raportem, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa.
 5. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok: opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok.
 6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa: wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa wraz z opinią o wykonaniu  budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o   przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi  Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, dyskusja na temat wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi   Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok,
  – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
  – wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowych niezabudowanych;
  – wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy;
  – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie;
  – powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
 8. Protokół z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo – LINK TUTAJ.

Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy

Mieszkańcy zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem muszą złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Głogowie, najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję tj. do 21 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Zdjęcie: Studio Siwek