Prezydent z aprobatą radnych ws. działek przy szpitalu

Pismo o zamiarze zakupu działek wysłane
do Zarządu Powiatu
dzialki-przy-ul.-Wybickiego-googlemaps

Prezydent Rafael Rokaszewicz, zgodnie z zapowiedzią, spotkał się z radnymi by porozmawiać o możliwości kupna przez miasto działek przy ul. Herberta, tuż obok szpitala. Działki te Zarząd Powiatu Głogowskiego chce sprzedać, co zapowiedział publicznie.

Pomysł prezydenta Rafaela Rokaszewicza polega na tym, by po zakupie działek przez miasto można było stworzyć w tym miejscu nowy kompleks medyczny dla mieszkańców: nowoczesne centrum diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa ambulatoryjnego. O TYM PISALIŚMY TUTAJ.

Spotkałem się z radnymi i mogę śmiało powiedzieć, że mam ich przychylność. Cieszę się, że po tym jak miasto inwestuje pieniądze w rozwój szpitala i jego kolejnych oddziałów, radni wspierają mnie w planowaniu przyszłości dla usług medycznych dla mieszkańców – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa. Łącznie 6 działek daje nam możliwość stworzenia, za kilka lat, nowej oferty dla mieszkańców i powiatu głogowskiego. Oferty, która ma służyć ich zdrowiu.

Po spotkaniu z radnymi, którzy wspierają prezydenta w realizacji tego pomysłu, Rafael Rokaszewicz wystosował pismo do Zarządu Powiatu, oficjalnie zawiadamiając o chęci zakupu działek przez Gminę Miejską Głogów.

„W imieniu Gminy Miejskiej Głogów, po uzyskaniu akceptacji radnych Rady Miejskiej w Głogowie, zwracam się z propozycją nabycia do zasobów miasta nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr geod.: 469/6 o pow. 0,3912 ha, 469/16 o pow. 0,1437 ha, 469/17 o pow. 0,1438 ha, 469/18 o pow. 0,1373 ha, 469/19 o pow. 0,1356 ha, 469/20 o pow. 0,1160 ha za łączną cenę 2.364.860,00 zł netto (2.908.777,80 zł brutto), równą wartościom określonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zamiarem Gminy Miejskiej Głogów jest przeznaczenie tych nieruchomości pod rozwój szeroko rozumianych usług medycznych, np. pod rozwój nowoczesnego centrum diagnostyki, profilaktyki i lecznictwa ambulatoryjnego.

Działania te mogłyby być prowadzone przy współpracy z Głogowskim Szpitalem Powiatowym sp. z o.o. Sprzyjałoby ku temu bezpośrednie sąsiedztwo tejże placówki oraz przychodni specjalistycznej.

Realizacja tego zamierzenia wymagałaby ponownej zmiany mpzp, do której Gmina przystąpiłaby niezwłocznie po nabyciu tych nieruchomości.

Obrót nieruchomościami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wyłączony byłby z postępowania wynikającego z art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Proszę o rozważenie złożonej propozycji. Przychylne stanowisko w tej kwestii pozwoli na zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta na zakup tych nieruchomości”.

Pismo do Zarządu Powiatu od prezydenta Głogowa

Po ustosunkowaniu się Zarządu Powiatu do pisma, możliwe jest sfinalizowanie transakcji jeszcze w tym roku. Radni muszą przyjąć stosowną uchwałę, ale mam ich przychylność. Dopuszczam także przesunięcia w budżecie miasta, bo wiem że powiatowi potrzebne są pieniądze – mówi Rafael Rokaszewicz.


Zdjęcie: google maps

Skip to content