Sesja budżetowa już dziś

Radni będą przyjmować budżet Głogowa na 2021 rok
DGL News

Dziś radni Rady Miejskiej będą przyjmować budżet Głogowa na 2021 rok.

budżet Głogowa 2021

Po stronie wydatków mamy około 395 mln złotych, planowane dochody to niespełna 370 mln. czyli około 25 mln złotych będziemy chcieli i kredytować – 16 mln zł, ale też będą to środki z nadwyżki z lat poprzednich – 9 mln zł – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Najwyższą pozycją w projekcie budżetu stanowi oświata. To kwota około 126 mln złotych, plus kolejne 6 mln na świetlice oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Transport, czyli m.in. bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz komunikacja miejska to 32 mln. Gospodarka mieszkaniowa 14 mln, ochrona zdrowia – 11 mln.

Ochrona zdrowia to przede wszystkim programy zdrowotne, ale także spore pieniądze na rozwój szpitala i związane z objęciem połowy udziałów przez miasto. Pomoc społeczna to 18 mln, czyli wszystkie jednostki realizujące te zadania. Dział Rodzina to 93 mln i tu zawarte są te wszystkie świadczenia jak 500+, 300+, alimenty i inne programy socjalne zlecone przez rząd. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (m.in. utrzymanie zieleni w mieście, gospodarka odpadami) to blisko 30 mln złotych. Kultura – ponad 11 mln, sport – 14,5 mln złotych (kluby zawodowe, młodzieżowe i dziecięce). Wyższa kwota na sport związana jest z dotacją na podgrzewaną murawę dla Chrobrego – mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Na inwestycje w mieście w projekcie budżetu prezydent Głogowa zapisał około 50 mln złotych.

Bardzo mi zależy na tym, by inwestycje i remontu w mieście utrzymać na odpowiednim poziomie, bo to źródło utrzymania dla głogowskich firm i miejsca pracy dla mieszkańców – mówi Rafael Rokaszewicz.

Najważniejsze inwestycje zawarte w projekcie budżetu na 2021 rok:

 • budowa kolejnego (czwartego) budynku mieszkalnego dla głogowian – TBS nr 18 na terenie pokoszarowym
 • modernizacja oddziału wewnętrznego w głogowskim szpitalu
 • podgrzewana murawa dla Chrobrego Głogów
 • modernizacja ul. Kazimierza Sprawiedliwego
 • remont ul. Daszyńskiego (II etap)
 • ul. Sowińskiego
 • uzbrojenia i budowa dróg na os. Piastów Śląskich (Nowy Piastów)
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego (5 mln)
 • budowa przejścia podziemnego przy Zamku
 • zakończymy budowę budynku komunalno-socjalnego na os. Piastów
 • modernizacja kuchni w SP 12 i 14, budowa kotłowni w SP 2,
 • zakończenie i oddanie do użytku Przedszkola Publicznego nr 7

Chciałbym w przyszłym roku rozpocząć budowę hospicjum. Na ten cel zapisałem w 2021 roku 2 mln złotych. Jeżeli uzyskamy wsparcie w postaci środków zewnętrznych zrobimy całość, jeśli nie – będziemy etapować budowę z własnych środków – mówi prezydent.

W przyszłym roku staną w Głogowie także dwie kolejne tężnie solankowe – na os. Piastów Śląskich i na terenie zielonym przy ul. Głowackiego. Prezydent planuje kolejne w następnych latach.

To będzie ciężki rok, związany z epidemią. Musimy także oszczędzać, a zaczynamy od siebie, na wydatkach administracyjnych. Te będą niższe o kilka milionów złotych – mówi Rafael Rokaszewicz.

W porządku obrad sesji podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

 • ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Głogowa polegających na utworzeniu ,,Głogowskiego Klastra Energii” z inicjatywy Gminy Miejskiej Głogów oraz przystąpienia do klastra energii;
 • zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.;
 • zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata2021-2023;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie;
 • wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika HUTNIKA na skwerze w Parku nad Strumykiem przy ul. Budowlanych
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Głogów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Głogów;
 • udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin – Polkowice – Głogów wraz z rozbudowę linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów

Link do transmisji sesji TUTAJ

Sesja rozpocznie się o godz.15:30.


Grafika: K. Brzezińska