Radni przyjęli uchwałę powołującą Młodzieżową Radę Miasta Głogowa

Przed głogowskimi uczniami wybory do MRMG

Na wczorajszej (5.02) sesji radni Rady miejskiej w Głogowie powołali Młodzieżową Radę Miasta Głogowa. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta będzie przewodniczący Rady Miejskiej.

Inicjatywa reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa zrodziła się przy przygotowywaniu Sesji z okazji Dziecka z udziałem głogowskich uczniów. Po kilku spotkaniach powstał Statut i projekt uchwały. Mam nadzieję, że nie będzie już przerw w działalności MRMG – mówi Leszek Drankiewicz, Przewodniczący RM w Głogowie.

Leszek Drankiewicz, Przewodniczący RM w Głogowie

O tym jak będzie funkcjonowała MRMG zdecydują jej członkowie, którzy zostaną wybrani spośród uczniów głogowskich szkół. Przewodniczący liczy na kreatywność młodzieży i zaangażowanie w życie miasta.

Młodzieżowa Rada składać się może z 42 członków, po dwóch z każdej szkoły. Radnym Młodzieżowej Rady może być każda osoba ucząca się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu Gminy Miejskiej Głogów, która w dniu wyborów ukończyła co najmniej 15 lat i nie ukończyła 21 lat. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata – mówi Leszek Drankiewicz.

 • Do zadań Młodzieżowej Rady należy:
 • opiniowanie spraw dotyczących młodzieży na wniosek organów gminy poprzez
 • podejmowanie uchwał;
 • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz samorządami szkolnymi,
 • wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady;
 • określenie zakresu zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
 • powoływanie i odwoływanie komisji;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Młodzieżowej Rady;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady;
 • proponowanie zmian w Statucie;
 • uchwalanie kadencyjnego programu działań MRMG.

Młodzieżowa Rada działa na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie. Posiedzenia Młodzieżowej Rady są jawne.

Członkowie MRMG będą wybierani w wyborach równych, tajnych, powszechnych i większościowych.

Głosowanie odbędzie się w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej na terenie Głogowa. Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Prezydent Miasta Głogowa. Zarządzenie publikowane będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Miejskiej Głogów i ogłaszane w szkołach.

Zdjęcia: Marta Dytwińska-Gawrońska