Wybory do izb rolniczych

28 lipca po raz szósty odbędą się wybory do izb rolniczych. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad głosowania i kandydowania.
pixabay traktor

Izby rolnicze tworzą samorząd rolniczy i funkcjonują w Polsce od 1995 roku. Gmina Miejska Głogów zachęca głogowskich rolników do udziału w wyborach do izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca.

Kto może być członkiem samorządu rolniczego?

Zgodnie z przepisami członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny, osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Kto może głosować w wyborach do izb rolniczych?

Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wyborach do walnego zgromadzenia izby, czyli możliwość głosowania na poszczególnych kandydatów, mają wszyscy członkowie danej izby. Na mocy ustawy są nimi wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe.

Organem, który sporządza spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w wyborach jest gmina, która decyduje – w oparciu o przepisy ustawy i własną ewidencję – kto winien się znaleźć w spisie uprawnionych do głosowania.

W związku z tym wszelkie uwagi w tym zakresie należy kierować do właściwego urzędu gminy. Warto również wcześniej sprawdzić, czy nasze nazwisko figuruje w spisie uprawnionych do głosowania. Spis ten będzie udostępniony wcześniej do wglądu w danym magistracie.

Rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, będzie uprawniony do głosowania w każdej z nich. Rolnicy często nie korzystają z możliwości głosowania w kilku gminach i ograniczają się jedynie do tej macierzystej, co wpływa na niską frekwencję.

Kto może startować w wyborach na członka walnego zgromadzenia izby?

Każda z osób, która może głosować w wyborach do izb rolniczych, ma również bierne prawo wyborcze, czyli może kandydować na członka walnego zgromadzenia izby. Jednak kandydować można jedynie w jednym wybranym przez siebie okręgu wyborczym.

Kandydowanie do izb rolniczych odbywa się według miejsca położenia nieruchomości, a nie według meldunku. Oznacza to, że nie bierzemy pod uwagę̨ miejsca zamieszkania osoby, tylko okręg, w którym dana osoba jest ujęta jako podatnik podatku rolnego. Kandydatów na delegatów do DIR można zgłaszać do 5 lipca.

Wybory do Izb Rolniczych odbędą się w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Głogowie.