Sesja Rady Miejskiej

Obrady będą transmitowane na żywo – jak zawsze podajemy link!
GRAFIKA SESJA RM W GŁOGOWIE

26 czerwca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Obrady rozpoczną się o godz. 15:30 i będą transmitowane na żywo.  

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie za rok 2023 r. oraz z działalności  Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie   za 2023  rok.
Ocena zasobów pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.
Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności za 2023 rok.
Sprawozdanie z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek;
 • zmieniająca uchwałę nr LXXX/715/24 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego;
 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
 • zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów;
 • odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie;
 • zasad udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Głogów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
 • zmiany Uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów;
 • odstępstwa od zakazów dla użytku ekologicznego „Łęgi Głogowskie”;
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • rozpatrzenia wniosku;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 r.;
 • planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na II półrocze 2024                                                                                                                                          

Protokół z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne. 
Zamknięcie sesji.

LINK DO TRANSMISJI NA ŻYWO – KLIKNIJ TUTAJ.