Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów

Zobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w debacie!
głogów stare miasto widok z drona

Raport o Stanie Gminy Miejskiej obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.

Rozpatrzenie Raportu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 4 czerwca o godz. 15.30 w sali rajców głogowskiego Ratusza, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa oraz uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok.

Nad przedstawionym „Raportem o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok” przeprowadzana będzie debata,  w której mogą zabierać głos mieszkańcy Głogowa.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Głogowie  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiony „Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2023 rok”. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o jej zwiększeniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w debacie nad Raportem, należy złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Głogowie. Zgłoszenie udziału w debacie powinno być złożone najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję, czyli do 3 czerwca 2024 roku do godz. 15.30.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za rok 2023 został opublikowany na BIP-ie – LINK.