Sesja budżetowa

Zobacz porządek obrad
Ratusz - widok z wieży Bożego Ciała (fot. K. Brzezińska)

28 grudnia o godzinie 15.30 w sali rajców w  Ratuszu odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 r.;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • wydatków budżetu gminy, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
 • zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026;
 • zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach: treningowym i wspomaganym, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie;
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu;
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2024 rok;
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2024 roku;
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na utrzymanie części placu targowego przy ul. Armii Krajowej w 2024 roku;
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania przystani na rzece Odrze w Głogowie w  2024 roku;
 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na dopłatę do utrzymania parku linowego w 2024 roku;
 • przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok;
 • udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania  pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów;
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego (dot. Dolnośląskiej Cyklostrady – trasa rowerowa Dolina Baryczy)
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego (dot. Dolnośląskiej Cyklostrady – trasa rowerowa Kolej na rowery)
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego;
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku;
 • planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na I półrocze 2024 roku; – powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku

Protokół z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.         

Sesja będzie transmitowana – link do transmisji.

Zdjęcie: Studio Siwek