Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz porządek obrad
Ratusz_Urząd Miejski w Głogowie

Dziś odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Początek obrad o godzinie 15.30
w Sali Rajców w  Ratuszu.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja o realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Rehabilitacji  i  Usług  Specjalistycznych  w Głogowie;
 • zmieniająca uchwałę nr XXX/225/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w   szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 • przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 • przyjęcia do realizacji „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2023-2030”.

Przyznanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa” i „Zasłużony dla Miasta Głogowa”:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”;
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”.

Protokół z poprzedniej sesji.

Informacja Przewodniczącego Rady z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych.

Informacja Prezydenta Miasta z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

Interpelacje i zapytania.

Sprawy różne.

Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana. Link do transmisji – TUTAJ.