Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz porządek obrad sesji
wieża ratuszowa w Głogowie zdj. StudioSiwek

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 września 2023 r.  o godzinie 15.30 w Sali Rajców.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Gospodarka mieszkaniowa w Głogowie – stan aktualny, potrzeby, plany.
Gospodarka mieszkaniowa w Głogowie – stan aktualny, potrzeby, plany.
Informacja o realizacji najważniejszych inwestycji w mieście.

Podjęcie uchwał w sprawie:
✅ zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok;
✅ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
✅ zmieniająca uchwałę nr LXII/531/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2023 rok;
zmieniająca uchwałę Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Głogowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu;

✅ zaliczenia do kategorii dróg gminnych;
✅ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy Głogów;
✅ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług i komunikacji w rejonie ulic Rudnowskiej i Kolejowej w Głogowie;
✅ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie;
✅ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”-„Słoneczne”- „Sportowe” w Głogowie, terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I – Hutnik II – Słoneczne – Sportowe” w Głogowie, Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie, Osiedla Złota Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie, osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śl. (jednostka D) w Głogowie, Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie, zespołu garaży przy Alei Kazimierza Wielkiego w Głogowie oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 9 Żarków w Głogowie;
✅ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie;
✅ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych częściowo w obrębach geodezyjnych  1 – „Nadodrze” i 15 – „Biechów” w Głogowie;
✅ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie;
✅ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 – „Hutnik” w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”-„Słoneczne”- „Sportowe” w Głogowie;
✅ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
✅ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej;
✅ udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2023 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
✅ udzielenia odpowiedzi na skargę;
✅ rozpatrzenia petycji (wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w porze nocnej);
✅ rozpatrzenia petycji (powołania Gminnej straży Energetycznej).

Wybory ławników sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027:
✅ przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
✅ przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;
✅ podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027;
✅ wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania;
✅ przeprowadzenie tajnego głosowania;
✅ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy;
✅ podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Głogowie.

Protokoły z poprzednich sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo – LINK DO TRANSMISJI TUTAJ.

zdjęcie: Studio Siwek