Sesja Rady Miejskiej

Zobacz porządek obrad dzisiejszej sesji
sesja rady miejskiej Głogów

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie za 2022 rok.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020 – 2025 za rok 2022.

Podjęcie uchwał w sprawie:

✅ zmieniająca uchwałę nr  LXII/531/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2022 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Głogowie na 2023 rok;
✅ udzielenia pomocy finansowej Gminie Pęcław;
✅ zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 r.;
✅ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
✅ udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Powiatu w Kamieńcu Podolskim, Ukraina;
✅ zaciągnięcia pożyczki w kwocie 5.418.750 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
✅ udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla;
✅ zmiany uchwały nr LII/434/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
✅ nazwania skweru w Głogowie;

✅ wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości;

✅ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Polnej i T. Kościuszki w Głogowie

✅ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka”- „Piastów” w Głogowie, osiedla Górka – Piastów Śląskich w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działek nr geod. 47/1, 48/1 i 48/3, obręb 12 – Górkowo w Głogowie;

✅ przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I”- „Hutnik II”-„Słoneczne”- „Sportowe” w Głogowie, terenów komunikacji i usług w rejonie ulic Henryka Głogowskiego i Władysława Łokietka oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I – Hutnik II – Słoneczne – Sportowe” w Głogowie, Osiedla „Złota Podkowa” w Głogowie, Osiedla Złota Podkowa oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod wielkopowierzchniowe obiekty handlowe przy ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie, osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śl. (jednostka D) w Głogowie;

✅ wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Głogów;

✅ szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
✅ zmieniająca uchwałę nr LVII/505/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz gmin sąsiadujących, które zawarły porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego;
✅ udzielenia odpowiedzi na skargę;
✅ rozpatrzenia wniosku.

Protokoły z poprzednich sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.         

Sesja rozpocznie się o godz. 15:30. Będzie transmitowana. LINK DO TRANSMISJI – TUTAJ.