Muzealny Konkurs Historyczny „ZABYTKI GŁOGOWA”

Konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych!
Ruiny Kościół Świętego Mikołaja Głogów

18 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Dla jego przypomnienia oraz w ramach obchodów tego święta Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie organizuje i ogłasza Muzealny Konkurs Historyczny „ZABYTKI GŁOGOWA” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja obiektów zabytkowych miasta Głogowa; budzenie zainteresowania historią lokalną i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów; rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania różnych źródeł informacji o swojej małej ojczyźnie; popularyzacja działalności Muzeum w środowisku głogowskim i w regionie.

Uczestników konkursu zgłasza szkoła podstawowa do 4 kwietnia 2023 roku włącznie. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów klas IV-VI. Konkurs przeprowadzony zostanie 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Odbędzie się w formie testu; każdy uczestnik oceniany będzie indywidualnie. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu – dyplomy i upominki.

UWAGA! Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora za pośrednictwem szkoły wypełnionego czytelnie i podpisanego przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika OŚWIADCZENIA (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Regulamin Muzealnego Konkursu Historycznego „ZABYTKI GŁOGOWA” wraz z załącznikiem nr 1 (OŚWIADCZENIE) dostępny jest na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.glogow.pl (zakładka Edukacja > Konkursy).