Sesja Rady Miejskiej

Sesja będzie transmitowana na żywo. Podajemy linka do obrad.
Sala Rajców widok na mównicę i herb Głogowa

7 marca o godz. 15:30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście.
Informacja na temat monitoringu wizyjnego w mieście.
Informacja na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w 2022 roku (programy, fundusze, środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy ).
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2019-2021.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 r.
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów;
 • przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2024 rok
 • zmiany uchwały nr XXXII/292/17 z dnia 7 lutego 2017r. ze zmianami w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
 • przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla Gminy Miejskiej Głogów;
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Głogów a Gminą Jerzmanowa i powierzenie Gminie Miejskiej Głogów przez Gminę Jerzmanowa realizacji części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 • określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok;
 • uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023 -2027;
 • określenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym korzystającym z pojazdu samochodowego nie będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów.

Protokoły z poprzednich sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami wraz ze sprawozdaniem dotyczącym ilości zgłoszonych żądań, wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia jednorazowych opłat (rent planistycznych) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa za 2022 rok.
Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej w 2022 roku.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo. LINK DO OBRAD TUTAJ.