A czy Ty planujesz długie życie?

Wojewoda Dolnośląski zachęca mieszkańców Dolnego Śląska do udziału w kampanii społecznej realizowanej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030
planuje długie życie grafika wyróżniająca

Planuję Długie Życie to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Jej zadaniem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia. Kampania jest finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030, wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii. Strategia została przyjęta przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski podkreśla, że istotne jest aktywne zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności społecznych i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia Polaków. Dodaje również, że dla osiągnięcia pełnego sukcesu niebagatelne pozostaje wyrównywanie szans w budowaniu zdrowia także wśród dzieci i młodzieży.

W raportach wskazuje się, że Polska plasuje się (pomimo zaistnienia i wdrożenia wielu nowatorskich rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych) na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem dostępności do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Umieralność z powodu chorób nowotworowych jest wyższa niż w większości krajów europejskich. W związku z tym niezwykle ważne stało się wdrożenie długofalowych rozwiązań polegających na zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu tych chorób. Analizy eksperckie także wskazują, że już samo rozpoznawanie czynników ryzyka na wczesnym poziomie pozwala na skuteczne wdrożenie profilaktyki pierwotnej, której zasadniczym celem jest podejmowanie kompleksowych działań u osób zdrowych. Do podstawowych narzędzi pierwotnej prewencji nowotworów należą upowszechnianie wiedzy dotyczącej onkologii, promocja tzw. czujności onkologicznej oraz propagowanie prozdrowotnych zachowań i zdrowego stylu życia.

Celem nadrzędnym NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec ma jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po ukończonym leczeniu. NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Integracja działań w 5 najważniejszych dla onkologii obszarach ma wyeliminować negatywne zjawiska takie jak fragmentacja opieki czy rozproszenie ośrodków onkologicznych i zapewnić wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, dostęp do nowoczesnego leczenia.

Co zapewnią inwestycje w pięciu najważniejszych dla onkologii obszarach?

Dzięki INWESTYCJOM W KADRY:

 • zwiększymy liczbę lekarzy, pielęgniarek i innych specjalistów niosących pomoc osobom dotkniętych chorobą nowotworową,
 • podniesiemy jakość kształcenia kadry medycznej tak, aby była jeszcze lepiej dostosowana do zaspokajania potrzeb pacjentów onkologicznych.

Dzięki INWESTYCJOM W EDUKACJĘ – PREWENCJĘ PIERWOTNĄ – STYL ŻYCIA:

 • nauczymy dzieci, młodzież i dorosłych Polaków, jak świadomie dbać o swoje zdrowie by ograniczać ryzyko zachorowania na nowotwór,
 • będziemy wspierać zdrowe odżywianie  i wprowadzimy rozwiązania służące ograniczeniu używania wyrobów tytoniowych uruchomimy bezpłatne szczepienia HPV dla dziewcząt i chłopców.

Dzięki INWESTYCJOM W PACJENTA – PREWENCJĘ WTÓRNĄ:

 • ułatwimy dostęp do badań przesiewowych, dzięki czemu zwiększymy szanse osób ze zdiagnozowanym nowotworem na pokonanie raka,
 • wprowadzimy nowoczesne metody wykonywania badań przesiewowych https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-onkologiczna,
 • w wykrywanie nowotworów zaangażujemy lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy.

Dzięki INWESTYCJOM W NAUKĘ I INNOWACJE:

 • zwiększymy możliwość udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych,
 • ułatwimy dostęp do innowacyjnych terapii,
 • zwiększymy liczbę leków refundowanych w onkologii.

Dzięki INWESTYCJOM W SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ:

 • zapewnimy wszystkim pacjentom onkologicznym, bez względu na miejsce korzystania ze świadczeń, najwyższą jakość leczenia,
 • zwiększymy dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej,
 • poprawimy jakość życia osób chorych na nowotwory, w tym umożliwimy im lepszy dostęp do różnych form rehabilitacji, tak, aby mogły jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności,
 • zapewnimy, aby była przestrzegana godność każdego pacjenta onkologicznego, w tym jego prawo do życia bez bólu będziemy stale wspierać rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Są to działania elementarne, a wdrożenie ich winno się traktować jako dobrą praktykę w dążeniach by populacja Dolnoślązaków zdrowo żyła i rozwijała młode pokolenia.  Uznając tę konieczność za jeden z priorytetów w systemie opieki zdrowotnej, jestem przekonany, że aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa jest nieodzowna.

mówi Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia finansowanego ze środków Ministra Zdrowia jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę. Proponowana kampania w sposób istotny będzie wspierać przyjętą strategię i stwarza szansę na bardziej skuteczną realizację zadań związanych ze zdrowiem społeczeństwa.

Więcej informacji na www.planujedlugiezycie.pl.