Rusza program Asystent Osoby Niepełnosprawnej

W tym roku przewidziano zatrudnienie 50 asystentów, którzy obejmą asystenturą 100 beneficjentów programu
wejście do-budynku-MORiUS-w-Glogowie-17.01.2022r

Program realizowany jest przez Gminę Miejską Głogów – Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.

Na realizację programu w edycji 2023 przeznaczono 1.313.032,50 zł. Przewidziano zatrudnienie 50 asystentów, którzy obejmą asystenturą 100 beneficjentów programu.

Program będzie realizowany od dnia stycznia do grudnia 2023 r.

Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony www.morius.pl i złożyć w biurze MORiUS przy ul. Norwida 5, pokój nr 19.

Ważna informacja!

Wszelkie formalności związane z Programem można załatwić wyłącznie
w godzinach 10:00 – 12:00.

Kto może korzystać?

Program adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Kim jest Asystent?

Asystentem osoby niepełnosprawnej jest:

osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, lub osoba wskazana przez uczestnika lub opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

Czym zajmuje się Asystent?

Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Asystenta może należeć m.in.: a) pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, b) wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, c) pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu, d) pomoc w docieraniu do domu, szkoły, miejsca pracy, lekarza, urzędów, świątyń itp. e) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp. f) wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwijania zainteresowań.

Czym NIE zajmuje się Asystent?

Asystować to znaczy towarzyszyć, być obecnym. Asystent nie każe, nie decyduje, nie wyręcza. Nie wykonuje czynności ściśle pielęgnacyjnych czy higienicznych, które byłyby podstawową usługą.

Kiedy można korzystać z usług Asystenta?

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Limit godzin usług Asystenta przypadających na 1 uczestnika program zależny jest od stopnia niepełnosprawności.

Źródło: Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie.