Sesja Rady Miejskiej

Zobacz porządek obrad
Stare Miasto z lotu Ptaka.Ruiny św. Mikołaja.Ratusz. Kamienice.fot. Studio Siwek-w800-h600

26 października o godzinie 15.30 w sali rajców w  Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1  przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025”

4.2 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok;

4.3 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;

4.4 zmiany Uchwały nr XIII/118/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów;

4.5 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4.6 zmiany uchwały nr L/401/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2021r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań” w Głogowie;

4.7 uchwalenia aktualizacji ,,Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Głogów na lata 2013-2027″

4.8 przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”;

4.9 udzielenia odpowiedzi na skargę.

5.  Protokół z poprzedniej sesji.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana. LINK DO TRANSMISJI TUTAJ.

Zdjęcie: Studio Siwek