Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz porządek obrad!
Ratusz_Urząd Miejski w Głogowie

31 sierpnia o godzinie 15.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ślubowanie radnej Rady Miejskiej w Głogowie.
Informacja o realizacji najważniejszych inwestycji w mieście.
Informacja na temat środków zewnętrznych pozyskiwanych przez Gminę Miejską Głogów.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę Nr L/403/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Głogowie na 2022 rok;
 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz ustalenia wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Głogów a Gminą Jerzmanowa i powierzenie Gminie Miejskiej Głogów przez Gminę Jerzmanowa realizacji części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie;
 • uchylająca uchwałę Nr LI/417/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów;
 • udzielenia odpowiedzi na skargę;
 • udzielenia odpowiedzi na skargę.

Protokół z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana. LINK TUTAJ.