Zostań wolontariuszem w miejskim schronisku!

Zgłoś swoją kandydaturę na koordynatora ds. wolontariatu lub na wolontariusza
Przyjaciel potrzebny od zaraz - Marius

Dział Komunalny Urzędu Miejskiego w Głogowie ogłasza nabór wolontariuszy do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz schroniska na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu oraz w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Jego pracę koordynuje koordynator ds. wolontariatu wyznaczony przez właściciela schroniska w uzgodnieniu z jego kierownictwem.

Nabór wolontariuszy prowadzony jest co 6 miesięcy. Informacja o naborze wolontariuszy dostępna jest również na profilu Schroniska na portalu Facebook.

Wolontariuszem może być osoba, która:

  •  ukończyła 18 lat;
  • złożyła prośbę o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi;
  • przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną;
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim);
  • podpisze Porozumienie z Gminą Miejską Głogów.

Zgłoszenia kandydatury na koordynatora ds. wolontariatu będą przyjmowane do dnia 31.08.2022r., natomiast zgłoszenia na wolontariuszy do dnia 02.09.2021r.

Podanie należy złożyć w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim, Rynek 10, 67-200 Głogów lub w skrzynce podawczej znajdującej się na głównych drzwiach Urzędu. Formularze powinny znajdować się w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na Koordynatora ds. wolontariatu w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie” lub  „Zgłoszenie na wolontariusza działającego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie”.


DOKUMENTY DO POBRANIA: Ogłoszenie o naborze oraz formularz aplikacyjny dla wolontariusza