Sesja Rady Miejskiej

Zobaczcie, nad czym dziś będą pracować radni
Sala Rajców w Głogowie, archiwum DGL NEWS

Dziś, 31 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Początek o godz. 15.30 w Sali Rajców w Ratuszu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej w
  Głogowie.
 2. Podjęcie uchwal w sprawie:
  3.1 zmieniająca uchwałę Nr L/403/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia
  2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji i przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
  Mieszkaniowej w Głogowie na 2022 rok.
  3.2 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.;
  3.3 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
  Miejskiej Głogów;
  3.4 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny
  2022/2023,
  3.5 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie, położonych w
  Głogowie przy ulicy Krochmalnej, terenów, położonych pomiędzy liniami PKP w
  Głogowie, w obrębach I – ,,Nadodrze” i XV -,,Biechów” oraz obszaru położonego w
  Głogowie w obrębie XV ,,Biechów” i częściowo w obrębie XVI ,,Żukowice”;
  3.6 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
  Brzostów w Głogowie;
  3.7 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik
  lub worek;
  3.8 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi.
 3. Protokół z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamkniecie sesji