Sesja Rady Miejskiej

Zobacz porządek obrad. Sesja będzie transmitowana – podjemy LINK.
Widok na Stare Miasto w Głogowie, Studio Siwek

Dziś o godz. 15:30 rozpocznie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie za 2021 rok.
3. Sprawozdanie z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020 – 2025, za rok 2021.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla;

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla;

– udzielenia pomocy finansowej Gminie Głogów;

– zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r.;

– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;

– nadania statutu  Miejskiemu Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie;

– zmieniająca uchwałę Nr LII/436/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2023 rok;

– zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów;

– określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania;

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie;

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie;

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie;

– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju w Głogowie, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 359, 357/3, 357/4 oraz części działek nr 357/2, 656 i 658 położonych w obrębie geodezyjnym 6 — „Hutnik” w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie;

– zmieniająca uchwałę nr XIV/114/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia  27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad poboru opłaty targowej;

– udzielenia odpowiedzi na skargę

5. Protokół z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana na żywo – LINK DO TRANSMISJI TUTAJ


Zdjęcie: Studio Siwek