Projekt „Dobry Biznes”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – zaprasza!
teamwork pixabay

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – zaprasza do udziału projekcie „Dobry Biznes”. Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie 16.03.2022r. – 05.04.2022r. mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej edycji rekrutacji do projektu.

„DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. pozyskała środki na wdrażanie projektu mającego na celu wsparcie osób młodych w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Start lub rozwój biznesu często wymaga pozyskania niezbędnego finansowania. Projekt DOBRY BIZNES pomaga pozyskać pieniądze na rozwój umiejętności i pasji młodych osób.

SKORZYSTAJ – OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU 38 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI – WSPARCIE BEZZWROTNE NA ROZPOCZĘCIE ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

Jeśli w ostatnim czasie (po 1 marca 2020 roku np. w styczniu 2022) w wyniku zmian na rynku pracy jako młody pracownik /zleceniobiorca utraciłeś/aś zatrudnienie ponieważ: zostałeś/łaś zwolniony/a z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub wygasła Ci umowa zlecenie/umowa o pracę terminowa lub rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron

TO MOŻESZ BYĆ UCZESTNIKIEM/UCZESTNICZKĄ PROJEKTU I ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZY NASZYM WSPARCIU

Jakie są etapy i formy wsparcia?

1. Badanie predyspozycji Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym mające na celu określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,

2. Wsparcie szkoleniowe Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (56 godzin )

3. Wsparcie finansowe otrzymują Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia, złożyli biznesplan w danej rundzie naboru i otrzymali pozytywną ocenę oraz zostali wskazani na liście rankingowej do otrzymania wsparcia finansowego

NA TYM ETAPIE OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

Kwota ogółem bezzwrotnego wsparcia finansowego : 38415,40 zł

Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja Wsparcie finansowe wypłacane w wysokości 23 050,00 zł po zarejestrowaniu działalności w CEIDG. Warunek: działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

Finansowe wsparcie pomostowe Wypłacane comiesięcznie przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w kwocie do 2 560,90 zł netto/ m-c (ogółem wsparcie w kwocie do 15365,40 zł). Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

Projekt „DOBRY BIZNES” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Udział w projekcie może wziąć osoba zamieszkała lub ucząca się w województwie dolnośląskim, która spełnia łącznie następujące poniższe kryteria (a+b+c):

a) Jest osobą w wieku 18-29 lat
b) Jest osobą bierną zawodowo lub osoba bezrobotną (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)


Definicje:
Osoba BIERNA ZAWODOWO jest to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna. Do tej grupy zaliczamy :
* osoby uczące się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych
*osoby będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego).

Osoba BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Ważne: Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy – nie jest kwalifikowalna w tym PROJEKCIE!


c) Jest osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy, tzn.::

 była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. – czyli osoba zwolniona z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub taka, której wygasła umowa lub rozwiązano umowę za porozumieniem stron

lub

 prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020r., pod warunkiem ze minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.”

_____________________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania na stronie www.dobrybiznes.darr.pl

Biuro Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)

Telefon: 74 64 80 426 lub +48 607694800 e-mail : dobrybiznes@darr.pl e-mail: monika.ambroziak@darr.pl


Nadesłane przez: DARR S.A.. Zdjęcie: pixabay