300 zł dla obywateli Ukrainy/300 злотих для громадян України

Druk tutaj/Роздрукуйте тут
grafika Ukraina informujemy

🇵🇱 Uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pomoc w postaci  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – mówi Ewelina Nowak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski  można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Dostępne także na stronie www.mops.glogow.pl

Osoby uprawnione do otrzymania:

1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

3. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 .

Podstawowe wymagania:

1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,

2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4,

w godzinach od. 8.00 do 15.00

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko
– datę urodzenia
– obywatelstwo
– płeć
– aktualny adres pobytu w Głogowie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (własny i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora
– adres poczty elektronicznej
– numer polskiego konta bankowego.

Zachęcamy obywateli Ukrainy do zakładania Profilu Zaufanego, który ułatwi elektroniczne  składanie wniosków o różnego rodzaju świadczenia z systemu zabezpieczeń społecznych np. świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), a także usprawni kontakt z urzędami czy placówkami służby zdrowia.

DRUK TUTAJ


🇺🇦 Біженці з України можуть отримати допомогу з  Муніципального центру соціального забезпечення в Глогуві (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Громадяни України, які легально перебувають на Території Польщі, мають право на одноразову фінансову допомогу в сумі 300 зл. на особу, призначену на утримання, а саме: на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби гігієни, оплати комунальні – зі слів Евеліни Новак з Муніципального центру соціального забезпечення в Глогові.

 Відповідні заявки можна стягнути з інтернет сторінки (www.mops.glogow.pl) і заповнити на місці (латиницею).

 Особи, які мають право на отримання:

1. Громадяни України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в звязку з воєнними діями, які там проводяться.
2. Чоловік чи дружина Громадянина України, який (яка) прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в звязку з воєнними діями, які там проводяться.
3. Діти громадян перелічених в п. 1, 2.

Основні вимоги:

1. Вїзд до Польщі в терміні від 24 лютого 2022 року,
2. Реєстрація в системі реєстру ПЕСЕЛЬ (PESEL).

Заявки на виплату цієї допомоги можна складати в Муніципальному центрі соціального забезпечення в Глогові,

вул. Сікорськєго 4, (Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4), в годинах від 8.00 до 15.00

Заявки можна стягнути з інтернет сторінки (www.mops.glogow.pl) і заповнити на місці (латиницею).  Для заповнення будуть потрібні наступні дані (свої і неповнолітніх дітей):

– імя (імена) і прізвище
-дата народження
-громадянство
-стать
-актуальна адреса проживання в Глогові.

Потрібно з собою мати оригінали документів (власні і дітей).

  • Документ підтверджуючий перетин кордону- вид, серія і номер документу (паспорт)
  •  Інформація про дату вїзду до Польщі
  • Номер ПЕСЕЛЬ ( треба мати з собою свідоцтво про надання PESEL видане Міською Радою)

Додатково просимо про надання особою, яка складає заявку наступних даних, які полегшать нам контакти і прискорять виплату (якщо такі дані є):

– номер телефону польського оператора,
– адрес електронної пошти,
– номер польського банківського рахунку.

Заохочуємо громадян України до  реєстрації в ПРОФІЛІ ЗАУФАНОМУ (Profil Zaufany), який полегшить  складання різного роду заявок про допомогу електронним методом в системі соціального страхування, напр., сімейна допомога, виховавча допомога (+500), а також покращить співпрацю з державними установами та медичними закладами.

ДРУКУВАТИ ТУТ