Sesja Rady Miejskiej

Zobacz porządek obrad.
14.05.2020_Sesja Rady Miejskiej w Głogowie, głosowanie na tabletach, zdj. m.Dytwińska

23 lutego 2022 r. o godz. 15.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Obrady zaplanowano w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście.
Informacja o lokalnym rynku pracy.

Podjęcie uchwał w sprawie:
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Jerzmanowa;

– ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Głogów;

– zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 r;

– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;

– udzielenia pomocy finansowej Gminy Miejskiej Głogów dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin -Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów;

– zmiany uchwały Nr XVIII/157/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

– przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV ) w gminie Miejskiej Głogów na lata 2022 – 2024”;

– wydzielenie w zasobie mieszkaniowym lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy;

– zmiany uchwały Nr XXXI/247/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie;

– wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu;

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Gminą Głogów na powierzenie Gminie Miejskiej Głogów realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego;

– wyrażenia woli  przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządzania odcinkami dróg wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12;

– powierzenia Gminie Żukowice prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą gminną nr 100411 D (dz. oznaczona nr geod. 217,  obręb I- „Nadodrze”);

– zmiany Statutu Miasta Głogowa;
– udzielenia odpowiedzi na skargę;
– rozpatrzenia wniosku.

Protokół z poprzedniej sesji.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami wraz ze sprawozdaniem w sprawie ustalenia jednorazowych opłat ( rent planistycznych ) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa za trzy kwartały 2020 roku oraz za 2021 rok

Sprawozdania z prac stałych komisji Rady.
Interpelacje i zapytania.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana – link TUTAJ.