Poterna do remontu

Prezydent: będzie kolejny obiekt do zwiedzania, ale też miejsca parkingowe
poterna w Głogowie

700 tysięcy w tym roku i 800 tysięcy w przyszłym – tyle pieniędzy przeznacza miasto na II etap ulicy Starowałowej i poternę.

W ramach zadania planuje się wykonanie zaprojektowanego parkingu wraz
z oświetleniem i odwodnieniem zlokalizowanego pomiędzy ul. Starowałową, ul. Rzeźniczą i ul. Świętojańską z wykonaniem zabezpieczenia poterny, zaprojektowanym remontem murków, budową schodów terenowych, umocnieniem skarp wraz z oświetleniem i jej odwodnieniem. Realizacja zadania stanowić będzie dokończenie wykonanego w poprzednich latach zagospodarowania tego rejonu miasta tj. budowy ul. Starowałowej
od ul. Staromiejskiej do ul. Rzeźniczej wraz z budową parkingu.

W grudniu ubiegłego roku wpłynęła dokumentacja na poternę wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentacja na parking przy poternie.

– Bardzo długo trwało projektowanie. Potem długotrwałe uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkiem. Po remoncie poterna udostępniana mieszkańcom i turystom. Będzie to kolejny obiekt fortyfikacyjny do zwiedzania – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Po przyjęciu tych środków na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Głogowie
i przygotowaniu SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji.


Zdjęcia: K. Brzezińska