Zaglądamy na Plac Saperów

Zobacz zdjęcia prac budowlanych
plac saperów rewitalizacja_08.02

Na Placu Saperów trwają prace związane z remontem tego miejsca.

Zakres prac II etapu zagospodarowania Placu Saperów obejmuje:
– roboty rozbiórkowe istniejących schodów terenowych, ścieżek i chodników, nawierzchni parku w związku z budową oświetlenia parkowego, nawierzchni niecki fontanny dla wykonania remontu odwodnienia niecki,
– modernizację ciągów komunikacyjnych
– przebudowę schodów,
– renowację murków oporowych
– remont odwodnienia niecki,
– wykonanie elementów małej architektury,
– wykonanie oświetlenia parkowego – 66 punktów świetlnych (oprawy typu LED)
– nowe nasadzenia, trawniki typu dywanowego
– renowacja pomnika.

Zdjęcia: M. Dytwińska_Gawrońska