Statut Młodzieżowej Rady przyjęty!

Prezydent: wybory już na początku nowego roku szkolnego!
27.07.2021 sesja Rady Miejskiej w Głogowie, MDG

Na wczorajszej sesji Radni jednogłośnie przyjęli nowy Statut Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa.

To bardzo ważne dla głogowskiej młodzieży. Powołanie młodzieżowej rady da młodym mieszkańcom narzędzia do aktywnej działalności w życiu naszego miasta. Przez pandemię straciliśmy ponad rok, młodzież czeka na wybory. Wierzę, że młodzi radni będą pełni świeżych pomysłów i chciałbym ich powitać tu, w ratuszu jak najszybciej. Dlatego planuję przeprowadzić wybory już na początku nowego roku szkolnego. Jest na to duża szansa. Na tę szansę czeka też młodzież – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Jeśli pandemia nie przeszkodzi to wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa zostaną zarządzone przez prezydenta Głogowa już w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa.

W skład Młodzieżowej Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, w tym zespołów szkół, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, z siedzibą w Głogowie wybrani przez samorządy uczniowskie tych szkół w
demokratycznych wyborach, którzy w dniu wyborów do Młodzieżowej Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół, którzy w dniu wyborów są mieszkańcami Głogowa. Każdej szkole przysługuje jeden mandat na każde rozpoczęte 500 uczniów będących mieszkańcami Głogowa.


Zdjęcia: M. Dytwińska-Gawrońska