Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Oglądaj transmisję on-line
16.06.2021_sesja-absolutoryjna-Rady-Miejskiej-w-Glogowie

27 lipca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Głogowie. W porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie:

Podjęcie uchwał w sprawie:
🔀 zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok,
🔀 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,
🔀 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
🔀 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów,
🔀 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
🔀 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek,
🔀 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
🔀 powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa i nadania jej Statutu,
🔀 trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Głogowa,
🔀 uchwalenia   zmian   miejscowych   planów   zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  galerii  handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie.

Sesja będzie transmitowana. Obrady możesz oglądać TUTAJ.