Ruszył program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program będzie realizowany do końca tego roku. Zobacz, na czym polega
osoba niepełnosprawna fot. pixabay
  1. Kto może korzystać?

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Program adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz do dzieci w wieku do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przewidziano zatrudnienie 17 asystentów, którzy obejmą asystenturą 75 beneficjentów programu. Przy czym 70 % uczestników to osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

  • Kim jest Asystent?

Asystentem osoby niepełnosprawnej jest:

– osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun  medyczny

– osoba z co najmniej półrocznym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. wolontariusze, osoby z doświadczeniem zawodowym.

  • Czym zajmuje się Asystent?

Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Asystenta może należeć m.in.:

– wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych,

– pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu,

– pomoc w docieraniu do domu, szkoły, miejsca pracy, lekarza, urzędów, świątyń itp.

– towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.

– wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwijania zainteresowań. 

Asystent nie wykonuje usługi bez obecności uczestnika programu tzn. nie załatwia spraw za uczestnika (w urzędzie, na poczcie, w aptece itd.), nie robi samodzielnie zakupów za uczestnika, a jedynie może mu pomóc przy zakupach.

Warunkiem realizacji usługi asystenta jest czynny udział w nim uczestnika. Asystent nie wyręcza.

  • Czym NIE zajmuje się Asystent?

Asystować to znaczy towarzyszyć, być obecnym. Asystent nie każe, nie decyduje, nie wyręcza. Nie powinien sprzątać czy robić samodzielnie zakupów za uczestnika. Nie wykonuje specjalistycznych usług opiekuńczych (czynności higieniczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne). Asystent nie jest medykiem, pielęgniarką tzn. nie wykonuje czynności medycznych (zastrzyki, cewnikowanie, podawanie leków itp.)

  • Kiedy można korzystać z usług Asystenta

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę

Limit godzin usług Asystenta przypadających na 1 uczestnika programy wynosi nie więcej niż 40 godzin miesięcznie na osobę dorosłą, a w przypadku dzieci to 30 godzin w miesiącu.

Program będzie realizowany od dnia 07.06.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Materiały do pobrania dostępne będą na stronie Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w zakładce Programy (www.morius.pl) oraz bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Norwida 5 – I piętro, pokój nr 19 w godz. 8:00-14:00

Więcej informacji o Programie można uzyskać pod numerem: 76/ 727-65-72 w godz. 8:00-14:00

Na realizację programu w edycji 2021  przeznaczono 1.100.022,75 zł.  Program realizowany jest
ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Źródło: Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych