Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Przypominamy, że debacie nad Raportem o stanie Gminy mogą wziąć udział mieszkańcy Głogowa.
Rafael Rokaszewicz_absolutorium_sesja RM w Głogowie, 25.06.2020

Sesja Rady Miejskiej w Głogowie, odbędzie się 16 czerwca 2021 r.  o godzinie 15.30 w sali rajców w  Ratuszu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 4. Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok:
  – przedstawienie raportu,
  – debata nad raportem,
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa
 5. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok:
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok,
  – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok.
 6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa:
  – wniosek    Komisji   Rewizyjnej   Rady   Miejskiej   o   udzielenie   absolutorium Prezydentowi  Miasta  Głogowa   wraz  z  opinią  o  wykonaniu  budżetu  Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok,
  – opinia   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej   o   przedłożonym   przez    Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  z  tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  – dyskusja  na  temat  wykonania  budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020  rok,
  – podjęcie    uchwały    w   sprawie   udzielenia  Prezydentowi   Miasta   Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok,
  – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów,
  – określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny 2021/2022,
  – zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/312/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2025,
  – określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  – przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2025″,
  – przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2024,
  – ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów,
  – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie,
  – zmiany uchwały Nr XXXV/302/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie sesji.

  Przypominamy, że mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad Raportem o Stanie Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Zgłoszenia chętnych do zabrania głosu w debacie mieszkańców powinny wpłynąć do Biura Rady do 15 czerwca włącznie.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Jak się zgłosić do debaty?

 1. Pobierz wniosek LINK DO ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W DEBACIE
 2. Zbierz podpisy co najmniej 50 osób.
 3. Złóż wniosek do Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Głogowie do 15 czerwca do godz. 15:30.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia.

Sesja będzie transmitowana. Link do transmisji TUTAJ


Zdjęcie: archiwum DGL NEWS