Prezydent przyznał stypendia

Stypendia Prezydenta Miasta Głogowa zostały przyznane za I semestr roku szkolnego 2020/2021

Ogółem wpłynęło 627 wniosków, a przyznanych zostało wraz z odwołaniami 310 stypendiów uczniom i studentom. Przelewy w kwocie 175.800,00 zł zostały wysłane na konta dziś 28 maja 2021r.

Listy gratulacyjne dla studentów zostaną wysłane pocztą, natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych zostaną rozwiezione do szkół i rozdane przez wychowawców wraz ze świadectwami szkolnymi.

Kryteria, według których stypendia zostały przyznane są ściśle określone w uchwale nr X/98/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019r.

Stypendia przyznawane są uczniom za wybitne wyniki w nauce, spełniające kryterium średniej ocen, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz w zawodach artystycznych, sprawnościowych i w wolontariacie.

Komisja stypendialna indywidualnie analizowała każdy wniosek, który spełniał kryteria, i ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, która skutkowała ograniczoną ilością organizowanych konkursów i możliwości zdobycia punktów za dodatkowe działania, wszystkie zmagania uczniów oraz próby podjęcia udzielania się w konkursach, czy innych działaniach pozalekcyjnych zostały docenione przyznaniem dodatkowych punktów.