Urząd Miejski informuje!

Dotyczy zbiorczego systemu gospodarki odpadami
grafika Urząd Miejski Informuje

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych w na terenie Głogowa winni złożyć pisemne oświadczenia o pozostaniu lub wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prezydent Miasta Głogowa informuje, że z dniem 30 czerwca 2021 roku zakończona zostanie umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym planowane jest zorganizowanie przetargu na wyłonienie operatora wykonującego tę usługę w okresie od 01-07-2021 do 30-06-2022 roku. Wobec powyższego możliwe jest dobrowolne przystępowanie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Głogowa do zbiorczego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie przepisu z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.). Do systemu przystąpić mogą właściciele nieruchomości* niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (są to nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) do zorganizowanego przez Gminę Miejską Głogów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przystąpienie do systemu jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W myśl ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Głogowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są objęci zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości pozostających poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele takich nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są:

  • zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa, którego wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.czystyglogow.pl uwzględniającą wymogi określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
  • okazać ww. umowę w Urzędzie Miejskim w Głogowie;
  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Głogowie deklarację „zerującą” dotychczasową opłatę (formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: www.czystyglogow.pl

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy dotąd nie byli objęci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych) należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Głogowie dodatkowo pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga: Zgodnie z art. 6c ust. 2b ww. ustawy nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszką mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pozostają w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uwaga: Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 przywołanej powyżej ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są obowiązani do udokumentowania w formie umowy pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Uwaga: Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy Prezydent Miasta Głogowa ma obowiązek kontrolowania posiadania przedmiotowych umów i dowodów uiszczenia opłat za odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uwaga: Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ww. ustawy Gmina ma obowiązek prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie w Wydziale Ochrony Środowiska.

*zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (najemca, dzierżawca, posiadacz władający całą nieruchomością tj. wyodrębnionym gruntem i związanym z nim trwale budynkiem, a nie jej częścią np. wynajętym lokalem w budynku).