Miejski program opieki nad zwierzętami

Radni na sesji będą przyjmować program na 2021 rok
Schronisko w Głogowie StudioSiwek

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni przyjmować będą Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta na 2021 rok.

Program realizowany będzie z budżetu Gminy Miejskiej Głogów, w którym na rok 2021 zabezpieczono na jego realizację środki finansowe w wysokości do 583.796,50 zł.

Środki te będą wydatkowane wg poniższego zestawienia:

  • utrzymanie i obsługa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt –550.000,00 zł, z czego 9.060,00 zł na zabiegi weterynaryjne kotów wolno żyjących;
  • dokarmianie kotów wolno żyjących – 25.996,50 zł;
  • znakowanie psów – 7.800,00 zł.

Podmiotem realizującym zadanie w zakresie obsługi Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie z siedzibą przy ul. Żukowickiej 1A, 67-200 Głogów jest: PPHU „RANCHO” Mariusz Ślufarski, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów.

Całodobowy telefon alarmowy schroniska: 608 411 681.

Program obejmuje swym zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opinie o braku uwag do programu dostarczył m.in. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie.


Zdjęcie: Studio Siwek