Miejski program opieki nad zwierzętami

Radni na sesji będą przyjmować program na 2021 rok
DGL News

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni przyjmować będą Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta na 2021 rok.

Program realizowany będzie z budżetu Gminy Miejskiej Głogów, w którym na rok 2021 zabezpieczono na jego realizację środki finansowe w wysokości do 583.796,50 zł.

Środki te będą wydatkowane wg poniższego zestawienia:

  • utrzymanie i obsługa Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt –550.000,00 zł, z czego 9.060,00 zł na zabiegi weterynaryjne kotów wolno żyjących;
  • dokarmianie kotów wolno żyjących – 25.996,50 zł;
  • znakowanie psów – 7.800,00 zł.

Podmiotem realizującym zadanie w zakresie obsługi Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie z siedzibą przy ul. Żukowickiej 1A, 67-200 Głogów jest: PPHU „RANCHO” Mariusz Ślufarski, ul. Krótka 2, 67-200 Głogów.

Całodobowy telefon alarmowy schroniska: 608 411 681.

Program obejmuje swym zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Opinie o braku uwag do programu dostarczył m.in. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie.


Zdjęcie: Studio Siwek