Aż 571 sztuk nowych punktów świetlnych

Partnerski projekt Głogowa, Polkowic i Legnicy otrzymał środki z UE na oświetlenie uliczne
w miastach.
oświetlenie uliczne nocą w Głogowie, M.Siwek

Głogów otrzymał środki z Unii Europejskiej na modernizację/ przebudowę/ budowę miejskiego oświetlenia. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej i jest to wspólny projekt partnerski Głogowa, Legnicy i Polkowic. Miasto Głogów jest liderem tego projektu.

Projekt obejmuje następujące zadania:
✅ modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego w Głogowie
✅ budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego w Legnicy, wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową
✅ przebudowę i wymianę oświetlenia w gminie Polkowice
✅ nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny

W ramach projektu przewidziano modernizację/ przebudowę/ budowę 1288 punktów świetlnych, w tym w Głogowie 571 szt., w Legnicy 370 szt., w Polkowicach 347 szt.

💡💡💡 Modernizacja oświetlenia w Głogowie obejmuje wymianę najstarszego i najmniej efektywnego oświetlenia (m.in. lamp sodowych i metalohalogenkowych z lat 80. i 90.) na proekologiczną, niskoemisyjną i energooszczędną technologię LED, m.in. na obszarze os. Paulinów oraz na ulicach:  Akacjowej, Legnickiej, Ogrodowej, gen. Andersa, gen. Skalskiego, gen. Maczka, gen. Urbanowicza i marszałka Piłsudskiego; na Placu Solnym oraz obszarze Starego Miasta i terenów przyległych tj. na ulicach: Grodzisko, Cicha, Mała, Dobra, Spokojna, H. Głogowskiego, Wybickiego, Herberta, Balwierska, Garncarska, Grodzka, Starowałowa, Kołłątaja, Kotlarska, Kutrzeby, Młyńska, Parafialna, Polska, Piekarska, Powstańców, Słodowa, Szewska, Smolna, Rynek. Zaplanowano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego (2 lampy).

Wdrożony zostanie inteligentny system monitoringu i zarządzania oświetleniem ulicznym, w celu uzyskania jak najwyższego poziomu oszczędności energii. Działania zmierzają do poprawy jakości powietrza, które przekłada się na poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Wymiana oświetlenia wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa drogowego.

💡💡💡 W wyniku realizacji projektu na podstawie audytów energetycznych oszacowano oszczędności energii elektrycznej w wysokości 473,84 MWh/rok, w tym w Głogowie 262,33 MWh/rok, w Legnicy 80,18 MWh/rok i w Polkowicach 131,33 MWh/rok.

💡 Realizacja projektu odbywać się będzie w oparciu o zapisu umowy Partnerskiej. Nadzór nad projektem sprawuje Lider- Gmina Miejska Głogów, która powoła zespół złożony z doświadczonych pracowników Urzędu Miejskiego. Każdy samorząd realizuje samodzielnie zadania wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, w tym przeprowadza stosowne procedury w oparciu o ustawę Prawo Zamówień publicznych. Koszty poniesione w ramach projektu są refinansowane.

💡 Planowana wartość projektu:
ogólna: 9 747 230, 53 zł, z tego koszty kwalifikowane: 8 902 154,33 zł, wartość dofinasowania (74,99%)- 6 675 725,55 zł. W tym Gmina Miejska Głogów: 3 862 031,10 zł, z czego koszty kwalifikowane 3 801 712,09 zł, wartość dofinansowania- 2 850 903,91 zł. Okres kwalifikowalności wydatków: 2018-2023.

🇪🇺 Projekt „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Przypomnijmy, że Głogów współpracuje także z firmą Tauron i w mieście wymieniono już dużą ilość ulicznych lamp i opraw na ledowe. O czym pisaliśmy TUTAJ. Miasto modernizuje na bieżąco miejskie oświetlenie, ale także doświetla kolejne ulice – jak ul. Kolejową. Wybudowano także oświetlenie na cmentarzu przy ul. Legnickiej.


Zdjęcie: Studio Siwek