Sesja Rady Miejskiej

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana
DGL News

24 lutego o godz. 15:30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana: LINK DO TRANSMISJI

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Informacja na temat poniesionych przez Gminę Miejską Głogów kosztów związanych z covid-19 za 2020 rok oraz wysokość środków pozyskanych z zewnątrz na ten cel.

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2016-2019 za okres 2018-2019.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2021 rok
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
 • przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2022 rok
 • zmiany uchwały Nr X/99/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
 • ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
 • zwolnienia i zwrotu  opłaty pobranej od przedsiębiorców  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie  Gminy Miejskiej Głogów za rok 2021
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa”
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
 • przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2020-2023”
 • udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 • uchylenia uchwały Nr XIII/111/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Głogowskich
 • uchylenia uchwały Nr XIII/112/2007 Rady Miejskiej w Głogowie  z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Głogowskich
 • rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia uchwały

przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami

Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej w Głogowie w 2020 roku

Sprawy różne

Zamknięcie sesji


Zdjęcie: archiwum DGL News