Jest już uzasadnienie do wyroku WSA

Prezydent: sąd wsłuchał się w argumenty miasta
09.02.2021 działka przed Ratuszem w Głogowie

Otrzymaliśmy już uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej wprowadzającej zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a dotyczącej działki przed Ratuszem. Przypomnijmy, że na wniosek prezydenta Rada Miejska uchwałą (18.12.2019) zmieniła m.p.z.p. z zabudowy mieszkalno-usługowej na teren zieleni urządzonej – publicznie dostępny plac.

WSA oddalił skargę skarżących i odrzucił w całości argumenty skarżącego współwłaściciela działki przez Ratuszem i przyjął wszystkie argumenty Gminy Miejskiej Głogów. Sąd wykazał, że właściciele od 24 lat nie dokonali zabudowy placu zgodnie z poprzednim planem – czyli nie wybudowali kamienic z lokalami użytkowymi, a w tym czasie Gmina i prywatni właściciele odtworzyli już prawie 90% zabudowy Starego Miasta.

Sąd stwierdził m.in., że brak jest podstaw do podzielenia zarzutów skargi w zakresie przekroczenia władztwa planistycznego gminy, jak również nieproporcjonalności działań w stosunku do celu. Sąd wskazał także, że pomimo niemal 25 letniego dysponowania nieruchomością skarżący nie podjął działań służących nie tylko zagospodarowaniu zapewniającym ład przestrzenny, ale także skutecznej próby zabudowy tego terenu. Stąd dalsza degradacja tego terenu zlokalizowanego w centrum miasta, co bezspornie nie tylko stanowi naruszenie wartości estetycznych, ale wręcz kłóci się z wyznaczonym kierunkiem rewitalizacji, co leży w interesie społeczności lokalnej. Sąd zaznacza, że działka nie tylko może stwarzać potencjalne zagrożenie dla osób, które weszłyby na jej teren, ale bezspornie zakłóca ład przestrzenny. Sąd podkreśla, że prawo właściciela do dysponowania działką i dokonywania zabudowy nie jest nieograniczone i nie może pozostawać w konflikcie z innymi zasadami rządzącymi zagospodarowaniem terenu i chronionym prawem interesem publicznym, rozumianym jako suma interesów pozostałych obywateli państwa, a w tym przypadku członków wspólnoty samorządowej. Sąd przypomina także, że ograniczenie prawa własności w związku z uchwaleniem m.p.z.p. nie pozostaje bez rekompensaty, co oznacza, że w momencie przejęcia przez miasto działki właścicielom należeć się będzie odszkodowanie.

Jednocześnie informujemy, że powyższy wyrok jest nieprawomocny i nie mamy informacji czy zostanie zaskarżony.

Komentarz prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza:

https://www.facebook.com/114865642510449/videos/555154405440261

Zdjęcie: D.Jęczmionka

Skip to content