Zgłoś się po dopłatę do czynszu

Zobacz jakie kryteria musisz spełnić
27.01.2021 budynek komunalny w Głogowie

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Urząd Miejski w Głogowie informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Kryteria przyznania:

  • przyznany dodatek mieszkaniowy
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.)
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  2. dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego
  3. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  5. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wg stanu na dzień:  złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu oraz 14 marca 2020 r.

Wnioski  można składać do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Wydział Spraw Społecznych Dział Gospodarki Mieszkaniowej:

☎️ telefony: 76 7265 – 470; 7265 – 487; 76 7265 – 486.

Druki wniosków już do odbioru w Biurze Obsługi Mieszkańca.