Sesja Rady Miejskiej

Zobacz nad czym będą obradować radni
14.05.2020_Sesja Rady Miejskiej w Głogowie, głosowanie na tabletach, zdj. m.Dytwińska

Na 28 października 2020 r. na godz. 15.30 zwołano sesję Rady Miejskiej w Głogowie. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady z sali rajców w Ratuszu.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja o realizacji zadań oświatowych w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Podjęcie uchwał w sprawie:

 • Zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok;
 • Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • Zmiany uchwały Nr XLIX/498/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Głogów  jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg;
 • Zmiany uchwały Nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie;
 • Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie;
 • Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie;
 • Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie;
 • Przystąpienia Gminy Miejskiej Głogów do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna;
 • Przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”;
 • przyznania tytułów „Zasłużony dla Miasta Głogowa”;
 • Powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głogowie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie;
 • Zmian Statutu Miasta Głogowa;
 • Zmiany uchwały Nr XIX/163/19 Rady Miejskiej w Głogowie z 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2020 rok.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 • Sprawozdanie Prezydenta Miasta z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych.
 • Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
 • Sprawy różne.

Sesja będzie transmitowana.