Sesja Rady Miejskiej w Głogowie

Zobacz dzisiejszy porządek obrad
DGL News

Dziś o godz. 15:30 rozpoczną się obrady Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o realizacji najważniejszych inwestycji w mieście.

3. Analiza polityki gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Informacja o przebiegu akcji ,,Lato w mieście”.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2020 rok;
 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;
 • nadania nazw ulic w Głogowie;
 • przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności w Głogowie na lata 2020 – 2025;
 • ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów;
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;
 • uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów;
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo – składowej w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Górka”-,,Piastów” w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli ,Hutnik I” -,,Hutnik II” -,,Słoneczne” -,,Sportowe” w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

8. Sprawy różne.

9. Zamknijcie sesji.

Link do transmisji sesji TUTAJ