Nie złożyłeś jeszcze wniosku o stypendium?

Masz czas do 30 września!
DGL News

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu przypomina, że jeszcze do 30 września można składać wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Głogowa za semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.

Kto może ubiegać się o stypendium?

📌 Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, uczących się na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz osoby pełnoletnie, zamieszkujące w bursach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Stypendium może być przyznane uczniom czterech ostatnich klas szkół podstawowych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce, w tym średnią ocen nie niższą niż: klasa V i VI – 5,00 i klasa VII i VIII – 4,8.

📌 Studenci zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Głogów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, w tym średnia ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,30 – przy czterostopniowej skali ocen /2 – 5/, 2) 4,50 – przy sześciostopniowej skali ocen /1 – 6/.

Jak złożyć wniosek?

📌 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie,
📌 za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego),
📌 ePUAP.

Wnioski dostępne są:

📌 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie,
📌 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać: do 31 marca oraz do 30 września każdego roku.