25 czerwca – sesja absolutoryjna

Zobacz porządek sesji Rady Miejskiej

DGL News

25 czerwca o godz. 16:00 rozpoczną się obrady Rady Miejskiej w Głogowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Raport o stanie Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok:
 • przedstawienie raportu;
 • debata nad raportem;
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  wotum zaufania Prezydentowi Miasta  Głogowa.

3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok:

 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.

4. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa:

 • wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Głogowa wraz z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok;
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
 • dyskusja na temat wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok.

5. Gospodarka mieszkaniowa w Głogowie – stan aktualny, potrzeb i plany.

6. Działania podjęte przez Gminę Miejską Głogów w zakresie ekologii.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 rok;
 • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów;
 • przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat;
 • przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Sesja ze względu na obostrzenia związane z epidemią odbędzie się bez udziału publiczności. Obrady będą transmitowane – LINK DO TRANSMISJI TUTAJ.

Zdjęcie: archiwum DGL NEWS